เกี่ยวกับเรา

 บริษัท เอ็น-เอ็ด รีเสิร์ช แอนด์ เลิร์นนิ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  

(En-Ed Research and Learning Consultant Co.,Ltd)

ทะเบียนนิติบุคคล และ รหัสหน่วยพัฒนาครู 0105562015257  

เลขทะเบียน 7690 ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

              เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาโดยทีมคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ รวมทั้งทีมนักวิจัยและ

นักวิชาการ จากภาครัฐ เอกชน และองค์กรเอกชน ที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและการฝึกอบรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจของเราคือ พัฒนางานวิจัยของชาติเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals:SDGs)

 

©2019 by En-Ed Research and Learning Consultant.