วิสัยทัศน์ขององค์กร

   “เป็นองค์การสนับสนุนด้านการบริหารงานวิจัย ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ของมนุษย์ตามทักษะศตวรรษที่ 21 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(Sustainable Development Goals: SDGs)”

 

©2019 by En-Ed Research and Learning Consultant.